پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 1 مهر 1402
5:53

سرود، قرآن، دعای روز

6:0

میان برنامه

6:8

كلام ناب

6:15

كافه صبح


7:0

خبر

7:10

میان برنامه

7:15

شاپرك

7:30

خورشید هدایت


7:50

ضربان


8:20

زبان نیاكان

8:25

ایران گشت

8:40

روایت همدلی


9:0

خبر

9:10

میان برنامه

9:15

زنده باد زندگی


10:15

گنج سعادت

10:30

قرار بندگی


11:0

خبر


11:30

میان برنامه

11:35

راز های زندگی

11:50

میان برنامه

12:0

تار و تنبور


12:40

خورشید هدایت(تكرار)


13:0

خبر

13:10

نگاه روز

13:20

میان برنامه

13:25

در وادی نور


14:0

ضربان(تكرار)


14:30

داستان تمثیلی

14:45

ایران گشت(تكرار)

15:0

خبر

15:10

شما بهتر می دانید

15:15

آینده روشن

15:30

روی موج جوانی


16:40

روایت همدلی


17:0

خبر

17:10

مجله خبری


17:35

راز های زندگی

17:50

انعكاس


18:25

زبان نیاكان(تكرار)

18:30

خبر

18:40

كلام ناب(تكرار)