پخش زنده و آرشیو رادیو

داستان یك زندگی

چهارشنبه از ساعت 14:05 به مدت 45 دقیقه


اهداف برنامه اصلی این برنامه شامل این موارد است: 1.بررسی تعارضات زناشویی و اگاه كردن مخاطب نسبت به آنها 2بررسی عوامل زمینه ساز تعارضات زناشویی كه ناشی از اختلافات عمیق و ریشه ای است

3.بررسی عوامل عدم تعامل همسران 4.بررسی عوامل بد رفتاری زوجین 5.بررسی عوامل عدم رضایت جنسی همسران نسبت به هم 6.عدم توافق اخلاقی همسران نسبت به هم 7.دخالت اطرافیان و اختلاف بین همسران