انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو انگلیسی

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/12/1396]
00:00
3
The supplication of the day
00:03
13
Deeds of the day
00:16
1
Food for thought
00:18
0
Announcement
00:18
4
Hadith of the day
00:23
2
Announcement
00:25
14
Quran quest
00:39
8
Minbar
00:48
2
Announcement
00:51
9
Dialogue
01:00
24
Iran today
01:25
18
The Last Savior
01:43
1
Announcement
01:44
6
Ulemas speech
01:50
24
Lecture
02:15
14
Back to reality
02:30
1
Announcement
02:32
8
Bookshelf
02:40
29
The man who changed the world
03:10
9
Bridge
03:19
1
Announcement
03:20
9
The keys of life
03:29
10
Food for thought
03:40
12
Spiritual message of Islam
03:52
0
Announcement
03:53
5
A to Z
03:58
9
10 minutes
04:08
0
Announcement
04:08
9
Dialogue
04:18
24
We the people
04:43
0
Announcement
04:44
24
Iran today
05:08
18
The Last Savior
05:26
18
Programs produced by English Radio
05:44
1
Announcement
05:46
24
Round the world with reporters
06:10
3
Leaders speech
06:14
1
Announcement
06:16
3
The supplication of the day
06:19
24
The debate
06:43
1
Announcement
06:44
9
راهی بسوی نور
06:54
0
Announcement
06:54
4
Music
06:59
0
News signature tune
06:59
0
News hourly chime
07:00
20
News
07:20
0
Announcement
07:20
11
Glimpses of epic of 8-year holy defense
07:31
2
Announcement
07:33
14
Back to reality
07:48
9
Programs produced by English Radio
07:58
1
Announcement
07:59
0
News hourly chime
08:00
19
Top Five
08:19
0
Announcement
08:20
13
Deeds of the day
08:34
1
Food for thought
08:35
0
Announcement
08:36
24
This day in history
09:00
10
Food for thought
09:11
0
Announcement
09:12
7
Programs produced by English Radio
09:19
9
10 minutes
09:29
0
Announcement
09:29
18
Programs produced by English Radio
09:48
24
We the people
10:12
0
Announcement
10:13
9
راهی بسوی نور
10:23
24
Iran today
10:47
0
Announcement
10:47
9
Programs produced by English Radio
10:57
24
Round the world with reporters
11:22
2
Announcement
11:24
24
The debate
11:48
1
IRIB theme tune
11:50
729
انگلیسی
IRIB English Radio: Iranian Radio, Global Mission

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir