انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو انگلیسی

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/02/1397]
00:00
19
News
00:19
1
Announcement
00:20
11
Programs on special occasions
00:32
0
Announcement
00:32
19
Listeners special
00:51
1
IRIB theme tune
00:53
4
Spring of truth
00:57
2
Announcement
01:00
4
The supplication of the day
01:04
13
Deeds of the day
01:18
1
Food for thought
01:19
2
Announcement
01:21
4
Hadith of the day
01:26
19
Lets recite the Quran
01:46
10
Minbar
01:56
2
Announcement
01:59
10
Ocean of dua
02:10
9
Programs on special occasions
02:19
19
Listeners special
02:38
1
Announcement
02:39
9
For a better life
02:49
11
Programs on special occasions
03:01
10
Q and A on Islamic beliefs
03:11
1
Announcement
03:13
29
Lecture
03:42
24
The sun will rise
04:07
10
Insight into the Holy Quran
04:18
1
Announcement
04:20
15
Viewpoints
04:35
22
Aperture
04:58
4
Spring of truth
05:02
3
Announcement
05:05
4
The key
05:09
15
Programs produced by English Radio
05:24
11
The lantern
05:36
0
Announcement
05:37
13
Q and A on Islamic upbringing
05:50
19
Programs produced by English Radio
06:10
0
Announcement
06:10
9
For a better life
06:20
18
On the news line
06:39
1
Announcement
06:40
5
A to Z
06:46
24
The sun will rise
07:11
1
Announcement
07:12
4
The supplication of the day
07:17
21
The debate
07:38
2
Announcement
07:40
13
Youth station
07:54
0
Announcement
07:54
4
Music
07:59
0
News signature tune
07:59
0
News hourly chime
08:00
20
News
08:20
1
Announcement
08:22
11
Programs produced by English Radio
08:33
4
Spring of truth
08:37
2
Announcement
08:39
18
Programs produced by English Radio
08:58
1
Announcement
08:59
0
News hourly chime
09:00
0
Top 5 Arm
09:00
20
Top Five
09:20
0
Announcement
09:21
13
Deeds of the day
09:34
1
Food for thought
09:36
1
Announcement
09:37
19
This day in history
09:56
22
Aperture
10:19
0
Announcement
10:20
10
Q and A on Islamic beliefs
10:30
15
Programs produced by English Radio
10:45
0
Announcement
10:46
11
Programs produced by English Radio
10:57
19
Programs produced by English Radio
11:17
0
Announcement
11:17
5
A to Z
11:23
18
On the news line
11:42
1
Announcement
11:43
18
An empire built on fear at home and abroad
12:02
24
The sun will rise
12:02
24
The sun will rise
12:26
0
Announcement
12:26
0
Announcement
12:27
21
The debate
12:48
1
IRIB theme tune
12:50
3
POZ
12:53
2
Frequency and anthem logo
12:55
4
The recitation of the Holy Quran
12:59
0
News signature tune
12:59
0
News hourly chime
13:00
20
News
13:20
0
Announcement
13:20
4
The supplication of the day
13:25
13
Deeds of the day
13:39
1
Food for thought
13:40
2
Announcement
13:42
12
Hollywoods depiction of blacks
13:55
6
A to Z
14:01
1
Announcement
14:03
23
Economic divide

A new series which looks at the financial health of the economies around the world and its impact on mainstream
14:26
12
Q and A on Islamic beliefs
14:38
3
Announcement
14:41
13
Youth station
14:55
0
Announcement
14:55
4
Music
14:59
0
News signature tune
14:59
0
News hourly chime
15:00
20
News
15:20
0
Announcement
15:20
9
Leader
Intelligence personnel should be vigilant :
15:30
21
The debate
15:51
2
Announcement
15:54
21
Lets recite the Quran
16:15
9
For humanity
16:25
0
Announcement
16:25
8
Gate of knowledge
16:33
13
Programs produced by English Radio
16:47
10
Ocean of dua
16:58
1
Announcement
16:59
0
News hourly chime
17:00
0
Top 5 Arm
17:00
20
Top Five
17:20
3
Announcement
17:23
11
Minbar
17:35
19
Programs produced by English Radio
17:55
0
Announcement
17:55
4
Music
17:59
0
News signature tune
17:59
0
News hourly chime
18:00
18
News
18:18
1
Announcement
18:20
12
Spiritual message of Islam
18:32
17
On the news line
18:50
2
Announcement
18:52
27
Lecture
19:20
10
10 minutes
19:30
2
Announcement
19:32
21
Programs produced by English Radio
19:53
1
Announcment
19:54
4
Music
19:58
1
News signature tune
19:59
0
News hourly chime
20:00
19
News
20:19
0
Announcement
20:20
11
World Book and Copyright Day
20:31
4
Leaders speech
20:36
3
Announcement
20:39
12
Programs produced by English Radio
20:51
1
IRIB theme tune
20:53
0
Announcement
20:54
4
Hadith of the day
20:58
21
The debate
21:20
11
Insight into the Holy Quran
21:31
1
Announcement
21:33
14
Viewpoints
21:47
23
Economic divide
22:10
14
Q and A on Islamic upbringing
22:25
2
Announcement
22:27
17
On the news line
22:45
13
Youth station
22:58
1
Announcement
22:59
0
News hourly chime
23:00
0
Top 5 Arm
23:00
20
Top Five
23:20
1
Announcement
23:21
19
Programs produced by English Radio
23:40
12
Spiritual message of Islam
23:53
1
Announcment
23:54
4
Music
23:58
1
News signature tune
23:59
0
News hourly chime

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir