پخش زنده و آرشیو رادیو

اندیشه ها

چهارشنبه تا جمعه از ساعت 14:50 تا 15:30 به مدت 40 دقیقه


انعكاس دیدگاه‌های علوم انسانی صاحب نظران حوزه و دانشگاه در همایش‌ها

اندیشه‌ها به انعكاس همایش ها و نشست ها علمی فكری و فرهنگی می پردازد پوشش دادن همایش و نشست های معارفی در مجامع علمی و پژوهشی كشور بر همگان ضروری است و بهترین شكل این پوشش از طریق رسانه ها است. نشست های مربوط به حوزه علوم انسانی اسلامی و همایش‌های مختلف با این موضوع از وظایف اصلی این برنامه است. پالایش و برنامه سازی رسانه ای این همایش‌ها و نشست ها سبب اقبال مخاطبان آن خواهد شد. موضوعات پوشش داده شده در این برنامه عمدتاً در حوزه علوم انسانی اسلامی است.