پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 20 تیر 1399
21:29

میان برنامه

21:30

فرصت نیلگون(تكرار)

نقشه ی راهبردی ایران در حوزه اقتصاد دریا محور2
كارشناس: احمد اللهیاری قلعه جوقی(كارشناس حوزه اقتصاد دریا)

21:55

میان برنامه

22:5

چراغ خانه

معرفی شغل خانگی پرورش گل های آپارتمانی (قسمت دوم)
كارشناس: محمد عنبری(كارشناس و مدرس كسب و كار و كارآفرینی) و آرین ابراهیمی(كارآفرین در حوزه گل و گیاه)

22:29

میان برنامه

22:30

خانواده اقتصادی(تكرار)

كرونا، آشفتگی در درآمدهای خانوار و هزینه های پیش بینی نشده
گفت و گو با خانم فاطمه جاویدی(كارشناس اقتصاد خانواده)

22:55

میان برنامه

23:0

پیشران(تكرار)

بررسی چالشهای اقتصادی پیشروی كشور
گفت و گو با كارشناس اقتصادی