پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 29 شهریور 1399
14:45

میان برنامه

15:0

# خبر

15:5

چالش

قیمت گذاری خودرو و ساز و كار آن
گفت و گو با كارشناسان و مسئولین اقتصادی

15:55

میان برنامه

16:0

#خبر

16:5

تابلوی واردات(زنده)

واردات 322 تن كالسكه كودك به كشور از كشورهای آلمان، ایتالیا، تركیه و چین
گفت و گو با فعالین اقتصادی كشور

16:50

میان برنامه

16:55

راه پیشرفت

17:0

# خبر

17:5

مدیریت نوین(زنده)

چالش های كشاورزی پیشرو و تولیدات كشاورزان پیشرو

17:45

میان برنامه

18:0

#خبر

18:5

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

18:55

میان برنامه

19:0

# خبر

19:5

نمایش

19:20

اذان

19:34

میان برنامه

19:35

نود و هشتی ها(زنده)


20:55

میان برنامه

21:0

# خبر

21:5

رهیافت(زنده)

طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی
با حضور مسئولین، كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی

22:0

میان برنامه

22:5

شب آفتابی(زنده)

مشاوره كسب و كار و كارآفرینی در راستای حمایت از كارآفرین ها و حمایت از كسب و كارهای كوچك
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان