پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 8 خرداد 1401
17:45

میان برنامه

18:0

# خبر

18:5

روی خط بازار

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

18:50

میان برنامه

18:55

ضربان اقتصاد

19:0

# خبر

19:5

هفت گنج

اذان مغرب: 20:34، موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده

20:50

ثروتمند كوچك

21:0

# خبر

21:5

رهیافت

این برنامه با طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی توسط كارشناسان و مسئولان در ابعاد مختلف بصورت بنیادی برای جامعه هدف تهیه و پخش می گردد

22:0

شب آفتابی

بررسی موضوعات مختلف در حوزه كارآفرینی و خوداشتغالی

22:55

میان برنامه

23:0

زنجیره

بیان مسائل و موضوعات اصناف در اقتصاد كشور در چارچوب زنجیره تامین، كاهش هزینه‌های تامین و قیمت تمام شده محصول و اصلاح نظام توزیع هم زمان با افزایش اشتغال و بهره وری در زنجیره تامین

23:45

معجزه امید