پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 28 مهر 1400
23:30

كتاب شب

بازخوانی كتابها و رمانهای ایرانی و خارجی با صدای بهروز رضوی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:55

میان برنامه