پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 20 تیر 1399
20:20

میان برنامه

20:30

خبر

اذان مغرب به افق تهران: 20:43، مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:50

میان برنامه

21:0

آب و تاب(زنده)

گفت و گوی محمد صالح اعلاء با هنرمندان و فرهیختگان از حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعی و..
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:30

شش نقطه

درباره نابینایان و برای نابینایان و بینایان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:0

نمای نقره ای

سینما
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+