پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 6 اسفند 1399
21:0

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

ساحل آرامش(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش سلامت

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه علوم پزشكی بابل
ارتباط تلفنی با دكتر حسن عابدی(فوق تخصص گوارش)

23:30

میان برنامه

23:35

درنگ(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:55

میان برنامه