پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 31 تیر 1398
16:30

فرزند من

آیا تربیت در سنین نوجوانی دیر نیست؟
با حضور خانم دكتر میترا حكیم شوشتری(روانپزشك)

16:55

میان برنامه

17:0

كافه سلامت- گروه سلامت اجتماعی(زنده)

چگونه كودكان را با فعالیت بدنی گروهی اجتماعی كنیم؟
ارتباط تلفنی با دكتر حمید قاسمی(دكترای تربیت بدنی و ارتباطات ورزشی)

18:30

میان برنامه

18:40

درنگ

18:55

میان برنامه

19:0

اخبار سلامت

19:10

سفره ایرانی

اصلاح الگوی تغذیه ای- باورهای تغذیه ای- چاشنی ها- تغذیه و سلامت جسم
با حضور آقای دكتر صمدپور(دكترای تغذیه) و آقای دكتر احمد اسماعیل زاده(دكترای تغذیه)

19:45

میان برنامه

19:50

ساده مثل سلامت(تكرار)

20:0

ره آورد(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت اذان مغرب: 20:37 مؤذن: كرمی

21:0

این پرونده بسته نیست(تكرار)

21:5

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:20

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:30

نمایش روزها و آدمها- روز اول

پیرامون موضوعات سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

برررسی موردی بیماری های عفونی(مسمومیت غذایی)
ارتباط تلفنی با دكتر ایزدی(متخصص عفونی)

23:55

میان برنامه