پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 31 تیر 1398
17:59

میان برنامه

18:0

آموزش صادرات(تكرار)

آموزش ها در خصوص صادرات كالا(برندسازی، بسته بندی و ...)
گفت و گو با كارشناس اقتصادی مسلط بر امور صادرات

18:29

میان برنامه

18:30

روستای ما

روستای شورمست مازندران- ظرفیت گیاهان دارویی در روستا

18:59

میان برنامه

19:0

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:59

میان برنامه

20:0

رهیافت(زنده)

اذان مغرب: 20:37 موذن: استاد كریم منصوری- نبود ثبات در قوانین فضای كسب و كار

20:59

میان برنامه

21:0

ساعت صنعت

چقدر در تولیدات منسوجات صنعتی با فناوری های نو همگام بودیم؟

21:59

میان برنامه

22:0

اقتصاد حوالی فرهنگ

بررسی فرصت های اقتصادی شهر لار بر پایه ظرفیتهای فرهنگی و هنری این شهر

22:59

میان برنامه

23:0

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها