پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 فروردین 1399
14:0

خبر

مشروح اخبار ساعت 14

14:30

درس جامعه شناسی- پایه دوازدهم

درس جامعه شناسی- پایه دوازدهم

15:0

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی دانش آموزان
كاری از گروه فرهنگ و جامعه

15:30

نمایش فرهنگ

نمایش رادیویی
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو

16:0

سعدی نامه

16:15

ترانه باران نوروز

16:30

ساز نوروز

ویژه برنامه نوروزی رادیو فرهنگ؛ شعر، ترانه، داستان، حكایت، آیین ها و آداب و رسوم نوروزی
كاری از گروه ادب و هنر

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

اذان مغرب

اذان مغرب: 19:44 موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

20:0

ساز نوروز

ویژه برنامه نوروزی رادیو فرهنگ؛ شعر، ترانه، داستان، حكایت، آیین ها و آداب و رسوم نوروزی
كاری از گروه كتاب

21:55

گفتارش

22:0

نغمه های بهاری

ترانه و سرودهای بهاره
كاری از گروه تولید و تامین

22:30

بیتابیت

مشاعره
كاری از گروه تولید و تامین

23:0

اعزامی از بهشت

23:15

شنیدنی های تاریخ

23:30

كیمیا

23:45

رویای كاغذی