پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 31 شهریور 1398
8:0

سلام حسینی(تكرار)

8:5

سوگواره(تكرار)

مداحی و مرثیه
رادیو محرم "حسینیه ای به وسعت دلها" FM 95.5 پیامك: 9830000955+

10:0

مجالس ماندگار(تكرار)

10:15

سوگواره(تكرار)

مداحی و مرثیه
رادیو محرم "حسینیه ای به وسعت دلها" FM 95.5 پیامك: 9830000955+

12:0

خبر كوتاه

12:5

حسینیه

اذانگاهی ظهر
اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 11:59_ رادیو محرم "حسینیه ای به وسعت دلها" FM 95.5 پیامك: 9830000955+

14:0

زیارت وارث(تكرار)

14:15

سوگواره(تكرار)

مداحی و مرثیه
رادیو محرم "حسینیه ای به وسعت دلها" FM 95.5 پیامك: 9830000955+

16:0

محرم و ملل(تكرار)

16:10

سوگواره(تكرار)

مداحی و مرثیه
رادیو محرم "حسینیه ای به وسعت دلها" FM 95.5 پیامك: 9830000955+

18:0

خبر كوتاه

18:5

حسینیه

اذانگاهی مغرب
اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 18:22 _ رادیو محرم "حسینیه ای به وسعت دلها" FM 95.5 پیامك: 9830000955+

20:0

سلام حسینی

20:5

سوگواره

مداحی و مرثیه
رادیو محرم "حسینیه ای به وسعت دلها" FM 95.5 پیامك: 9830000955+

22:0

مجالس ماندگار

22:15

سوگواره

مداحی و مرثیه
رادیو محرم "حسینیه ای به وسعت دلها" FM 95.5 پیامك: 9830000955+