پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 2 آذر 1398
2:0

تلاوت استاد علی حجاج سویسی

تلاوت ترتیل جزء 4

3:0

تلاوت استاد حسین كرمی

تلاوت ترتیل جزء 5

4:0

تلاوت استاد محمد عكاشه

تلاوت ترتیل جزء 6
اذان صبح: 05:20

6:0

تلاوت استاد شحات محمد انور

تلاوت ترتیل جزء 7

7:0

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت ترتیل جزء 8

8:0

تلاوت استاد محمود حسین منصور

تلاوت ترتیل جزء 9

9:0

تلاوت استاد عباس امام جمعه

تلاوت ترتیل جزء 10

10:0

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت ترتیل جزء 11

11:0

تلاوت استاد احمد رزیقی

تلاوت ترتیل جزء 12
اذان ظهر: 11:51

13:0

تلاوت استاد پرهیزگار

تلاوت ترتیل جزء 13

14:0

تلاوت استاد احمد عامر

تلاوت ترتیل جزء 14

15:0

تلاوت استاد احمد نعینع

تلاوت ترتیل جزء 15

16:0

تلاوت استاد كریم منصوری

تلاوت ترتیل جزء 16
اذان مغرب: 17:13

18:0

تلاوت استاد محمود علی البناء

تلاوت ترتیل جزء 17

19:0

تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری

تلاوت ترتیل جزء 18

20:0

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت ترتیل جزء 19

21:0

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

تلاوت ترتیل جزء 20

22:0

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت ترتیل جزء 21

23:0

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

تلاوت ترتیل جزء 22