پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 29 دی 1399
6:0

میان برنامه

6:15

آیه های سرخ(تكرار)

6:22

میان برنامه

6:30

در سایه سرو

كلام شاعران و نویسندگان پیرامون حاج قاسم سلیمانی
ادبیات مقاومت

6:49

میان برنامه

7:0

سلام سردار

مجله صبحگاهی
با حضور محمودزاده(تهیه كننده و نویسنده)، خانم عباسی(گوینده)

8:55

فـرمـان نـامه

9:0

رویای بی تعبیر

نقش گروه های محور مقاومت در به شكست كشاندن طرح های رژیم صهیونیستی برای منطقه
با حضور خانم بیرامی(تهیه كننده)، نجم الهدی(گوینده) و رسولی(نویسنده)

9:20

پرچم سرخ

ویژه سردار سلیمانی
رادیو مقاومت صدای گفتمان مقاومت و مكتب سلیمانی، پیامك: 9830000955+

9:40

میان برنامه

9:45

سطری از سردار

9:53

میان برنامه

9:55

واژه های سلیمانی

10:0

سرباز آرامش

ویژه سردار سلیمانی
رادیو مقاومت صدای گفتمان مقاومت و مكتب سلیمانی، پیامك: 9830000955+

11:25

میان برنامه

11:30

سرمشق

11:35

میان برنامه

11:40

بالاتر از سیاه

11:46

میان برنامه

11:55

اذان، شعار مقاومت

اذان ظهر به افق تهران: 12:15
با حضور خانم قنبری(تهیه كننده)، بارانی(گوینده)، صفری(نویسنده) و خانم عالمیان درونكلاه(نویسنده)

12:25

میان برنامه

12:30

سرباز مقاومت

مسابقه بر محور مقاومت
با حضور خانم باقری(تهیه كننده)، عبیری(گوینده)، یوسفی رهنی(نویسنده)

12:59

میان برنامه

13:0

حدیث ایستادگی

ویژه سردار سلیمانی
رادیو مقاومت صدای گفتمان مقاومت و مكتب سلیمانی، پیامك: 9830000955+

13:55

نمایش

14:0

ققنوس

ویژه سردار سلیمانی
با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، خانم معصومیان(گوینده)، پرتو(نویسنده)

14:45

دلواژه های مقاومت

14:49

میان برنامه

14:55

رفیق خوشبخت ما(تكرار)

14:58

میان برنامه

15:0

مرد میدان

ویژه سردار سلیمانی
رادیو مقاومت صدای گفتمان مقاومت و مكتب سلیمانی، پیامك: 9830000955+

16:59

میان برنامه

17:0

عصر مقاومت

مجله عصرگاهی
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، كوشكی(گوینده)

19:55

میان برنامه

20:0

سی شب با سردار

مجله رادیویی
ارتباط هر شب یك استان بصورت زنده با رادیو مقاومت

20:55

میان برنامه

21:0

جهان مرد

تبیین نقش پارادایمی جریان مقاومت در اسلامی كردن جهاد و مبارزه با استكبار و رژیم صهیونیستی در منطقه
با حضور خانم پرندآور(تهیه كننده)، سعیدی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم) و مجتبی امانی(سفیر سابق ایران در قاهره)

21:44

میان برنامه

21:45

ذوالفقار(تكرار)

21:52

میان برنامه

21:55

واژه های سلیمانی(تكرار)

22:25

میان برنامه

22:30

سرباز روح الله

ویژه سردار سلیمانی
رادیو مقاومت صدای گفتمان مقاومت و مكتب سلیمانی، پیامك: 9830000955+

23:55

میان برنامه