پخش زنده و آرشیو رادیو

سین مثل سكه

پنجشنبه 10 فروردین 1396 ساعت 10:00 به مدت 179 دقیقه

اطلاعات برنامه

سین مثل سكه

اطلاع رسانی از رخدادهای فعالیتهای نوروزی و گفتگوهای تخصصی پیرامون شعار سال

گفت و گو با كارشناس اقتصادی

لیست قطعات