پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

جمعه 28 اردیبهشت 1397 ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن ساز

معرفی كارآفرین فراورده های بهداشتی و شوینده، معرفی كارآفرین درحوزه تولید ادوات كشاورزی

كارشناس: تقی صادقی(كارآفرین در حوزه فراورده های بهداشتی و شوینده) و محمد مسلمی(كارآفرین درحوزه تولید ادوات كشاورزی)

لیست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده