پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

جمعه 12 مرداد 1397 ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن ساز

معرفی كارآفرین در حوزه تولید آموزش رایانه ای و معرفی كارآفرین در حوزه توانمند سازی خدمات رایانه ای

كارشناسان: مهدی ناظمیان(كارآفرین در حوزه تولید آموزش رایانه ای) و اكبر حسین زاده(كارآفرین در حوزه توانمند سازی خدمات رایانه ای)

لیست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده