پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ دریا(تكرار)

دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 16:00 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

به رنگ دریا(تكرار)

بررسی مباحثی پیرامون آبزی و آبزی پروری

گفت و گو با كارشناسان شیلات و آبزی پرور

لیست قطعات