پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

جمعه 5 مرداد 1397 ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن ساز

معرفی كارآفرین درحوزه تولید نرم افزارهای كسب و كار و معرفی كارآفرین درحوزه توانمندی سازی خدمات توسعه اقتصادی زنان روستایی

كارشناس: خانم نغمه عقیلی (كارآفرین درحوزه تولید نرم افزارهای كسب و كار ) و بهنام پاك خیر(كارآفرین درحوزه توانمندی سازی خدمات توسعه اقتصادی زنان روستایی)

لیست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده