پخش زنده و آرشیو رادیو

كالای ایرانی

یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 11:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

كالای ایرانی

تولید ماشین بذر كار سینی نشا و رباط پیوند نشا

گفت و گو با تولیدكنندگان در این حوزه

لیست قطعات

تهیه كننده: الهام مصطفوی گوینده: فاطمه شعبانی هماهنگی و ارتباطات: بهارك عرفان هاشمی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده آیتم ساز: سامان حافظی، بهارك عرفان هاشمی نویسنده: آسیه همتی