پخش زنده و آرشیو رادیو

ادامه اقتصاد به وقت بهار(زنده)

سه شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادامه اقتصاد به وقت بهار(زنده)

كسب و كار اذان: 19:50 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

فهرست قطعات