پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

بررسی مشكلات كشاورزان استان خراسان رضوی

كارشناس: احمد نادری(جانشین معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی استان خراسان رضوی)

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی