پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

وضعیت تولید محصولات گلخانه ای در استان آذربایجان غربی

كارشناس: اكبر كرامتی(معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی استان آذربایجان غربی)

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی