پخش زنده و آرشیو رادیو

در جوار انقلاب

پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 08:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

در جوار انقلاب

ویژگی اخلاقی، رفتاری و سیاسی امام خمینی و شیوه سیاست گذاری انقلاب- اندیشه های امام و روابط بین الملل در انقلاب اسلامی

كارشناس: هرفایی(از نزدیكان امام)

فهرست قطعات

تهیه كننده: آقای جواهری