پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

تولید زعفران در استان اصفهان

كارشناس: اصغر رستمی(معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان)

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی