پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

دوشنبه 2 تیر 1399 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

استفاده از استخرهای ذخیره آب برای مصارف كشاورزی در استان اصفهان

كارشناس: مجید امینی(مدیر آب و خاك سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان)

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی