پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

وضعیت نو سازی و تجهیز اراضی كشاورزی در استان خوزستان

كیومرث پژوهیده(نماینده سازمان جهاد كشاورزی در واحد تجهیز و نو سازی اراضی مدیریت آب و خاك خوزستان)

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی