پخش زنده و آرشیو رادیو

اسطنزاپ كاسبی

دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 14:50 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

اسطنزاپ كاسبی

بررسی مباحث اقتصادی و اجتماعی در قالب طنز

فهرست قطعات

جلوگیری از ناهنجاری ها و پدیده های اقتصادی نامطلوب از طریق طنز تهیه كننده: غلامرضا عزتی نویسنده: علی بنه گزی و حمید پارسا