پخش زنده و آرشیو رادیو

از این جیب به اون جیب

یکشنبه 5 مرداد 1399 ساعت 14:50 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

از این جیب به اون جیب

بررسی مباحث اقتصادی و اجتماعی در قالب طنز

فهرست قطعات

تهیه كننده، گوینده و نویسنده: وحید كمالی زاده