پخش زنده و آرشیو رادیو

اسطنزاپ كاسبی

یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 17:50 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

اسطنزاپ كاسبی

بررسی موضوعات اقتصادی و اجتماعی در قالب طنز

فهرست قطعات

جلوگیری از ناهنجاری ها و پدیده های اقتصادی نامطلوب از طریق طنز تهیه كننده: غلامرضا عزتی نویسنده: علی بنه گزی و حمید پارسا