پخش زنده و آرشیو رادیو

تفسیر سرخ

شنبه 8 شهریور 1399 ساعت 03:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

تفسیر سرخ

تفسیر واقعه عاشورا

گفت و گو با كارشناس مذهبی

فهرست قطعات