پخش زنده و آرشیو رادیو

پیشران

جمعه 12 دی 1399 ساعت 14:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

پیشران

بررسی چالش های اقتصادی پیشروی كشور و پیشنهاد راهكارهای مناسب

فهرست قطعات