پخش زنده و آرشیو رادیو

پیشران

پنجشنبه 9 بهمن 1399 ساعت 08:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

پیشران

بررسی چالش های اقتصادی پیشروی كشور و پیشنهاد راهكارهای مناسب

گفت و گو با كارشناس اقتصادی

فهرست قطعات