پخش زنده و آرشیو رادیو

دوباره صبح(زنده)

پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 06:30 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

دوباره صبح(زنده)

حذف مجوز از شروع كسب و كار- به نظر شما مهمترین مانع در راه اندازی كسب و كار چیست؟

گفت و گو با كارشناسان اقتصادی و خبری

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیده رضا سلطانی گوینده: معصومه سید علوی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده نویسنده: آمنه نیك صفات هماهنگی و ارتباطات: مژده ابراهیمیان آیتم ساز: مجید اجاق لو، حمیده رضا سلطانی و بهارك عرفان هاشمی