پخش زنده و آرشیو رادیو

دوباره صبح(زنده)

پنجشنبه 7 اسفند 1399 ساعت 06:30 به مدت 75 دقیقه

اطلاعات برنامه

دوباره صبح(زنده)

تاثیر كار و تلاش در زندگی افراد و جامعه- سجایای اخلاقی حضرت علی- الگو برداری در كار و تلاش از حضرت علی

گفت و گو با كارشناس اقتصادی و مذهبی

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیده رضا سلطانی گوینده: معصومه سید علوی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده نویسنده: آمنه نیك صفات هماهنگی و ارتباطات: مژده ابراهیمیان آیتم ساز: مجید اجاق لو، حمیده رضا سلطانی و بهارك عرفان هاشمی