پخش زنده و آرشیو رادیو

دوباره صبح(زنده)

پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 06:30 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

دوباره صبح(زنده)

برنامه ای با رویكرد تفریحی سرگرمی و بررسی مسایل اقتصادی و اجتماعی

گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیده رضا سلطانی گوینده: معصومه سید علوی گزارشگر: مهدخت نعمت زاده نویسنده: آمنه نیك صفات هماهنگی و ارتباطات: مژده ابراهیمیان آیتم ساز: مجید اجاق لو، حمیده رضا سلطانی و بهارك عرفان هاشمی