پخش زنده و آرشیو رادیو

جهش

پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 08:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

جهش

دستاورد های صنعت فضایی ایران در چند دهه اخیر

فهرست قطعات