پخش زنده و آرشیو رادیو

در انتظار باران

جمعه 23 مهر 1400 ساعت 12:15 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

در انتظار باران

دكتر شفیعی سروستانی، دكتر پور موسوی

فهرست قطعات