پخش زنده و آرشیو رادیو

پله پله تا ملكوت

جمعه 28 آبان 1400 ساعت 11:35 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

پله پله تا ملكوت

اذانگاهی: 11:50موذن: استاد محمد حسین سبز علی - معرفی مسجد و مشاوره كسب و كار

كارشناس: دكتر علیرضا نبی(كارشناس و مشاور مدیریت كسب و كار و كارآفرین)

لیست قطعات

تهیه كننده: فریده علیزاده كاشانی