پخش زنده و آرشیو رادیو

دیپلماسی اقتصادی

سه شنبه 3 اسفند 1400 ساعت 17:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

دیپلماسی اقتصادی

اذان مغرب: 18:11 موذن: آقای علی قاسم آبادی

فهرست قطعات

تهیه كنندگان: پرویز جمالی و حمیدرضا كجوری