پخش زنده و آرشیو رادیو

دیپلماسی اقتصادی

سه شنبه 3 اسفند 1400 ساعت 09:00 به مدت 170 دقیقه

اطلاعات برنامه

دیپلماسی اقتصادی

فهرست قطعات

تهیه كنندگان: پرویز جمالی و حمیدرضا كجوری