پخش زنده و آرشیو رادیو

تابلوی واردات

شنبه 14 اسفند 1400 ساعت 16:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

تابلوی واردات

برنامه كلان اقتصادی با موضوع حمایت از تولید

فهرست قطعات

تهیه كننده : راضیه حسینعلی گویندگان : بابك مینایی و فاطمه شعبانی