پخش زنده و آرشیو رادیو

انرژی برتر

شنبه 20 فروردین 1401 ساعت 12:05 به مدت 110 دقیقه

اطلاعات برنامه

انرژی برتر

ویژه برنامه روز ملی فناوری هسته ای، اذان ظهر به افق تهران: 13:06، موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر

فهرست قطعات

تهیه كننده: اسماعیل شامانیان