پخش زنده و آرشیو رادیو

اكنون خرمشهر

سه شنبه 3 خرداد 1401 ساعت 09:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

اكنون خرمشهر

ویژه فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس، روز مقاومت ایثار و پیروزی

فهرست قطعات

تهیه كننده: حسین سلطانی كارشناس مجری: امیرحسین راسخ