پخش زنده و آرشیو رادیو

تفسیر سرخ

دوشنبه 17 مرداد 1401 ساعت 18:05 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

تفسیر سرخ

پیام رسانان زن در عاشورا( حماسه سازی های شجاعانه، نطق های عارفانه و پیام رسانی های مبلغانه اش، ایشان را به قهرمان كربلا بدل كرد)

فهرست قطعات