پخش زنده و آرشیو رادیو

از بركت حسین

جمعه 21 مرداد 1401 ساعت 15:50 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

از بركت حسین

برپایی هیات ها توسط كسبه بازار/ اهمیت نذری در تكایا/ همت مردم در تكایا/ صنف های مرتبط با هیات ها/ ویژگی خدام حسین)ع(/ صنف ها و قدمت خدامی در تكایا

فهرست قطعات

تهیه كننده : نازنین كتابچی