پخش زنده و آرشیو رادیو

ارز و مرز

یکشنبه 23 مرداد 1401 ساعت 00:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ارز و مرز

فهرست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: اسماعیل علی پناه كارشناس مجری: ناصر خیرخواه هماهنگی: سامان حافظی آیتم ساز: شیما شكوه غازانی و سامان حافظی