پخش زنده و آرشیو رادیو

بانكداری اسلامی

پنجشنبه 10 شهریور 1401 ساعت 10:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

بانكداری اسلامی

ویژه روز بانكداری اسلامی

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری