پخش زنده و آرشیو رادیو

بازارگاه

دوشنبه 25 مهر 1401 ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

بازارگاه

برنامه ای است تبینی و تحلیلی در خصوص قیمت گذاری، عرضه و بازار نهاده های محصولات دامی، كشاورزی و باغی با حضور كارشناسان و مسئولین امر

رصد بازار صیفی جات و میوه در آغاز پاییز و میزان تولید كیوی در كشور

فهرست قطعات

تهیه كننده و آیتم ساز: آتنا ابراهیمی معیر گوینده: محسن احمدی فر هماهنگی: فاطمه طاهری آلاشتی گزارشگر: مصطفی داعی