پخش زنده و آرشیو رادیو

تابلوی صادرات

سه شنبه 1 آذر 1401 ساعت 16:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

تابلوی صادرات

انعكاس ظرفیت های كالاهای صادراتی ایران در تولیدات داخلی به خارج از كشور و شناسایی بازار هدف

فهرست قطعات

تهیه كننده : راضیه حسینعلی گویندگان : بابك مینایی و فاطمه شعبانی