پخش زنده و آرشیو رادیو

بهار بازار

پنجشنبه 10 فروردین 1402 ساعت 10:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهار بازار

برنامه ای تركیبی نمایشی با محوریت: گفت و گوی كارشناسی با محوریت توسعه كسب و كارها در سال جدید

فهرست قطعات