پخش زنده و آرشیو رادیو

جاده ابریشم

جمعه 27 فروردین 1395 ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

جاده ابریشم

سفرنامه الویه و نگاهش به فضای اقتصادی ایران

كارشناس:محمدزیار(سفرنامه پژوه)

فهرست قطعات
عوامل برنامه