پخش زنده و آرشیو رادیو

تهران در شب

شنبه 22 تیر 1398 ساعت 00:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

تهران در شب

مهربانی كردن

حامد اردكانی(خواننده)، آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

فهرست قطعات