پخش زنده و آرشیو رادیو

تهران كلینیك(زنده)

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 10:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تهران كلینیك(زنده)

مجله پزشكی و روانپزشكی

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

فهرست قطعات

مجله پزشكی و سلامت تهران ما سلامت با رویكرد آگاهی بخشی به مخاطبان با اولویت پیشگیری و كنترل چهار بیماری عمده در پایتخت(بیماری های قلبی و عروقی- ریوی و تنفسی- دیابت و سرطان) و بیماری‌های نوپدید(كرونا) و همچنین معرفی توانمندی‌های بومی و دستاوردهای پزشكی در داخل كشور از رادیو تهران تقدیم مخاطبان به موضوعات پزشكی و حواشی آن می‌شود. تهران ما، سلامت كه كاریست از گروه تهران و رویدادها، روزهای شنبه تا چهارشنبه به صورت یك هفته در میان از ساعت 10:30 تا 10:55 توسط دو تیم برنامه‌ساز تقدیم مخاطبان رادیو تهران می‌شود. هفته ای از این برنامه به تهیه كنندگی حسین فهیمی پور،گوینگی نسترن حسنی، هماهنگی غزاله عمیدی بر روی آنتن می‌رود و در هفته بعد؛ تهران ما، سلامت به تهیه‌كنندگی اعظم ابراهیمی، و گوینگی فاطمه نیرومند، هماهنگی آتنا محمدپناه و غزاله عمیدی، نویسندگی و

عوامل برنامه